Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Özbekistan’da Yeni Hayat Masterplan Projesi’ni hazırladık..

Özbekistan’da Yeni Hayat Masterplan Projesi’ni hazırladık..

Yeni HAYAT 2041;

Taşkent ili modern dünyanın getirdiği yarışabilir olma ve büyüme eğilimlerine paralel, ekonomik sosyal ve ekojik potansiyellerini de kullanarak ve koruyarak kentsel gelişmenin sağlanabileceği bütüncül bir plan ihtiyacı ile gündeme gelmiştir.
Bu amaçla 2019 yılında hazırlanan Taşkent Master Planı 2041, yaşam kalitesinin yükseltilmesi stratejisine odaklanarak ekonomik büyümenin sağlanması ve kent değerlerinin ön plana çıkarılmasını amaçlamıştır. Planda aynı zamanda nüfus büyüklüğü, kentin gelişme yönü, ulaşılabilirlik ve arazi şartlarınınuygunluğu göz önünde bulundurularak kentin güneyinde gelişme alanı belirlenmiştir. Plan sonrasında bu alan farklı ilçelerin sınırlarının değiştirlmesi ile yeniden çizilmiş ve Yeni Hayat İlçesi gelişme alanı olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmanın konusu olan Yeni Hayat Master Planı klasik planlama anlayışından ayrılarak, arazi kullanım kararlarını sosyo-ekonomik bağlamda değerlendirerek bütüncül bir bakış açısı geliştirmiştir. Uygulanabilirliğinin artması ve her kesim tarafından benimsenmesi için kısa vadede uygulanacak bir dizi stratejik proje geliştirilmiştir. Bu yolla bir yandan günümüz gerçeklerine uyum sağlanırken, diğer taraftan uzun vadeli, rekabetçi, tutarlı ve mekânsal mantığı olan bir vizyon inşaa edilmiş olmaktadır.

Yeni Hayat ilçesi Master planı çerçevesinde oluşturulan projeler ve uygulamalar bütün Özbekistan için ekonomik, sosyal, yönetsel ve mekânsal açıdan örnek oluşturacak, yol gösterecek, Teşkent’ te ve diğer kentlerde yapılacak olan uygulama ve projelerin daha iyi yapılmasını sağlayacak, geleceği daha güvenilir hale getiricektir.