Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Yarımburgaz Kentsel Yenileme Projesi

Yarımburgaz Kentsel Yenileme Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: Küçükçekmece Belediyesi
Durum
: Devam Ediyor
Alan Büyüklüğü
: 182 ha
Bina Sayısı
: 1.213
Hane Sayısı
: 3.771
Mevcut İnşaat Alanı
: 520.226 m²

Kapsam

  • İş planı ve Ekip Organizasyonu
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Hak Sahipliği Tespiti
  • Gayrimenkul Değerleme
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • Kentsel Strateji Eylem Planı
  • İmar Planları
  • Matematiksel Model ve Fizibilite
  • Kentsel Tasarım
  • Görselleştirme
Yarımburgaz Kentsel Yenileme Projesi
Yarımburgaz Kentsel Yenileme Projesi

Küçükçekmece İlçesi sınırları dahilinde olan Yarımburgaz , sosyal donatılardan ve nitelikli kentsel mekânlardan yoksun olmakla birlikte, batı sınırında güçlü bir topoğrafik eşik olan Küçükçekmece Gölü ile doğuda tematik park projesi hazırlanmakta olan eski çöp depolama alanı, kuzeyde Tem Otoyolu ve güneyde ise yine çok güçlü bir yapay eşik olan askeri alan ile sınırlanmış durumdadır. Yarımburgaz alanı, yukarıda belirtilen gelişmelerin yol açtığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.

Bu çerçevede çalışma alanında yaşayacak insanların geleceği için hayal edilen yaşam koşulları, doğal afetlerin (deprem başta olmak üzere) etkilerine karşı güvenli, her bireye eşit sunduğu imkanlarla adaletli ve hakçıl, önerdigi yenilikçi sistemlerle eğitici, doğaya saygılı yapılaşma önerileri ile kentsel dönüşüm projelerine örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir.

Her mekan birbirinden farklıdır ve tasarlanan her şey yapı ölçeginde ya da kentsel ölçekte mekanın kültürüne, insanların yaşayışına hatta iklim üzerinde farklı bir etki yaratır. Sürdürülebilir planlama içinde kurulacak sistem benzerdir. Örneğin kentteki en önemli izlerden biri olan yollar, alanın kimliğini anlayabilmek için önemli ipuçları vermektedir. Bu nedenle bu izleri takip etmek ve mümkün olduğunca kent kültürüne yansıyan değerleri korumak sürdürülebilir planlamanın en temel prensiplerini oluşturmaktadır.

Bu çalışma kapsamında ulaşılmak istenen vizyon, sürdürülebilir planlama anlayışı ile çevresel, fiziksel ve kütürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarımını mümkün kılacak seçeneklerin üretilmesidir. Benzer uygulamalara da öncülük etmeyi hedefleyen bu çalışmada mevcut durumu değiştirmek, geliştirmek imkanı ile daha sağlıklı ve anlamlı kentsel çevre oluşturulma imkanı yaratmaktadır.